Çatı

Çatı, yapının en üst bölümünde yer alarak, yapıyı üstten sınırlayan ve atmosferden ayıran, koruyucu özelliğinin yanı sıra estetik özelliği de olan örtü niteliğindeki bir yapı elemanıdır.
Çatı

Çatı sözcüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm” olarak açıklandığı gibi ayrıca,

 çatı firmaları Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin topu,
çatı fiyatları Yapıların üstünü meyilli bir şekilde örten kiremit, çinko gibi şeylerle, bunların dayandığı ağaç iskelet gibi farklı anlamları da içermektedir.

Çatı kavramı, yapıyı ve dolayısıyla içinde yaşayan insanları iklimsel etkilerden ve doğal hayatın neden olduğu çeşitli tehlikelerden korumak üzere insanlık tarihinde uzun bir süreden beri var olan bir kavramdır. Eskiden sadece koruma görevini yerine getiren çatı, günümüzde gelişen ürün teknolojileri ile klasik çatı kalıplarının dışına çıkarak, estetik gereksinimlere de cevap verecek birer yapı elemanı olmuştur. Bu nedenle çatı, her ne kadar binanın üzerini örten bir yapı elemanı olsa da, yapı kavramını bütünleyici; mimari bütünlüğün sağlanmasındaki ana elemanlardan birini oluşturmaktadır.

Binayı üstten örten ve yapıyı tamamlayan çatılar, örtü ve taşıyıcı olmak üzere iki alt sistemden oluşmaktadır. Çatıyı dış etkilere karşı koruyan örtü, çatının en üstteki bölümünü oluştururken; örtü katmanını yerleştirebilmek için gerekli olan örtünün oturabileceği bir örtü altı sistemi de taşıyıcı bölümü meydana getirmektedir.

Bir çatıda örtü sistemi, üzerine oturtulabileceği taşıyıcı bir sistem ile oluşturulabilmektedir. Belirli bir açıklığı geçen bir taşıyıcı sistem olmadan, örtü sisteminin uygulanması mümkün değildir. Örtü sistemi, kullanılan farklı örtü ürünlerine ve bunların özelliklerine göre değişik çözüm şekilleri ve ayrıntıları içermektedir.

Örtü ürününün büyüklüğü hem çatı eğimini, hem de örtü sisteminin yüklerini örtü taşıyıcı sistemine iletilmesini etkiler. Bu bakımdan, farklı örtü ürünlerine bağlı olarak örtü taşıyıcı sistemi de değişiklik göstermektedir.

Çatı Çeşitleri Nelerdir
Çatılar; geometrik bicimi, eğim derecesi, malzemesi, konstrüksiyon sistemleri, havalandırılıp havalandırılmamasına kullanım amacı gibi birçok özelliklerine göre sınıflandırılırlar.Kullanım Şekline Göre Çatı Çeşitleri

çatı ısı yalıtımı Üzerinde yürünebilen çatılar (teras çatılar)
çatı izolasyon firmaları Üzerinde yürünemeyen çatılar.

Suyun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatılar

çatı izolasyon fiyatları İçe akışlı çatılar (yağış sularının çatı çevresinden merkeze doğru toplanarak uzaklaştırılması)
çatı izolasyonu Dışa eğimli çatılar (yağış sularının çatı merkezinden çevreye doğru toplanarak uzaklaştırılması)

Dış Formlarına (Biçimine) Göre Çatı Çeşitleri

çatı kaplama fiyatları Beşik çatı
çatı onarım Düz çatı
çatı tadilatı Kırma çatı
çatı tadilat fiyatları Sundurma çatı
çatı aktarma Şed çatı
çatı aktarma fiyatları Mansard çatı
çatı tamiri Kelebek çatı
çatı uygulama Haçvari çatı
çatı uygulamaları Katlanmış yüzeyler (plaklar)
çatı yenileme Eğri satıhlı çatılar

Kontrüksiyon Sistemine Göre Çatı Çeşitleri

çatı yenileme fiyatları Oturtma çatı
çatı su yalıtımı Asma çatı
çatı aktarma Karma (oturtma + asma) çatı
gizli dere izolasyonu Kafes kiriş çatılar
teras su yalıtımı Masif plak çatılar
çatı yapım fiyatları Kabuk çatılar
çatı nedir Ön gerilmeli masif çatılar

Çatı Arasının Havalandırılmasına Göre Çatı Çeşitleri

çatı nasıl yapılır Soğuk çatılar (çatı örtüsü ile taşıyıcı kısım arasında bir hava tabakasının bulunması durumu)
çatı çeşitleri Sıcak çatılar (çatı örtüsü ile taşıyıcı kısım arasında bir hava tabakasının bulunmaması durumu)

Örtü Malzemelerine Göre Çatı Çeşitleri

çatı modelleri Kiremit örtü
çatı malzemeleri Asbestli çimento örtü
 Metal örtü
 Plastik örtü
 Diğer (ahşap, saz vb.)

Eğimlerine Göre Çatı Çeşitleri

 Eğimli çatılar
 Teras çatılar

Çatı ile İlgili Genel Kavramlar
Aşık: Merteklerin üzerine oturtulduğu çatı taşıyıcı sistem elemanıdır. Aşıklar, merteklerin yüklerini eğilmeye çalışarak oturtma çatılarda dikmelere, asma çatılarda ise babalara iletirler. Aşıkların kesiti 10/10, 12/14, 12/16 cm boyutlarındadır. 3.75- 4.00 metre aralıklarla bir dikmeye veya babaya otururlar. Saçak üzerine oturana damlalık aşığı, saçakla mahya arasında olana ara aşık, mahyadakine ise mahya aşığı denir. Mahya aşığı düz değil de eğimli olursa eğik mahya aşığı veya eğik dere aşığı adını alır.Mertek: Eğimli çatılarda örtü altı kaplamasının üzerine oturduğu ve yaklaşık 50 cm aks aralıklı olarak aşıklara oturan örtü taşıyıcı sistemine ait çatı elemanıdır. Mertekler 2.75- 3.00 metre açıklıkta mesnetlendirilerek eğilmeye çalışırlar ve kesitleri 5/10, 6/12 cm ’dir.

Örtü Altı Kaplaması: Eğimli çatılarda, çatı örtüsünün altında yer alan ve örtü ürününün üzerine oturduğu kaplamadır. Bu kaplama, kendisine dik doğrultudaki mertekler üzerine oturur. Örtü altı kaplamaları, kalınlığı 2- 2,5 cm; genişliği 20 cm olan tahtaların belirli aralıklarla yerleştirilmesiyle oluşturulabileceği gibi, bu tahtaların sürekli bir şekilde yan yana çakılmasıyla veya aynı kalınlıklarda levha biçimindeki OSB, kontrplak gibi ürünlerin mertekler üzerine monte edilmesiyle de oluşturulabilmektedir.

Mahya: Beşik ve kırma çatılarda eğik çatı yüzeylerinin, yatay bir doğru boyunca kesiştiği ara kesittir. Mahya yatay bir doğru üzerinde ise yatay mahya, eğik bir doğru üzerinde ise eğik mahya adını almaktadır.

Saçak: Çatılarda, çatı yüzeyinin binanın dışına taşan bölümüdür. Saçağın ana görevi, suyu temelden uzağa akıtmak ve yapıyı güneşten korumaktır. Saçak alt yüzeyi eğimli olabileceği gibi, düz olarak da uygulanabilmektedir. İstanbul İmar Yönetmeliğince belirlenen saçak genişliği en fazla 60 cm ’dir. Saçaklar, belirlenen bu ölçüyü geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Buhar Kesici: Genelde polimer veya bitümlü ürünlerden üretilen su ve buharı geçirmeyen örtü biçimindeki malzemedir.

Hava Yastığı: Özellikle soğuk çatılarda taşıyıcı sistem ile örtü ürünü arasında bulunan ve alttan gelen su buharının dışarı atılmasına olanak veren katmandır.

Isı Yalıtım Örtüsü: Herhangi bir mekândaki ısı enerjisinin bu mekânın dışına akışını azaltmak amacıyla kullanılan ve içinde hareketsiz hava bulunduran organik veya inorganik yalıtım ürünüdür.

Su Yalıtım Örtüsü: Çatıda, suyun yapı elemanına girmesini önlemek amacıyla polimerkopolimer ve bitümlü ürünlerden üretilen su geçirimsiz yalıtım ürünüdür.

Çatı Yalıtımı

Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda inşa edilen yapıların, etkisi altında kalacakları iç ve dış etkenler karşısında kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri için yapılan uygulamalara “yalıtım” denir.Yalıtım; yapıyı kullanan kişilere, sağlıklı, konforlu, güvenli, enerji verimli ortamlar sağlamak, su, yangın, ısı, toz ve gürültü gibi zararlı etkenlerden yapıyı korumak için bazıları dayanım, bazıları ise geçirimsizlik sağlayan ürünler ve bu ürünlerin uygulama kurallarını içermektedir.

Tanımından da anlaşılacağı üzere yalıtımın amacı; kullanıcılar için sağlıklı, konforlu ve güvenli mekânlar oluşturmak, çatıların verimlilik süresinden en iyi şekilde yararlanmak, bakım-onarım masraflarını düşürmek ve enerjiyi koruyarak çevre kirliliğini azaltmaktır.

Tasarımdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana ölçütleri doğru detay çözümü, nitelikli malzeme seçimi ve doğru uygulamadır.

Tüm bunlara göre gerek yapı gerekse kullanıcı sağlığını korumak açısından çatılarda yalıtım yapılması gereken başlıca etmenler su/buhar, ısı, yangın, toz ve sestir.

Çatı Su Yalıtımı
Çatılara etki eden en önemli etmenlerden biri sudur. Su, yağmur, kar veya dolu biçiminde çatıyı dış yüzeyinden etkileyebileceği gibi, bina iç hacminde oluşan yoğuşma nedeniyle buhar biçiminde de çatı kesitinde etkili olabilmektedir.Su, çatı kesitinde, içinde bulunduğu ürünün özelliklerine göre, ürünün bozulmasına, erimesine sebep olabilmesinin yanı sıra soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak ürün bütünlüğünün bozulmasına veya ürünlerde çatlakların oluşmasına yol açabilmektedir.

Bu nedenlerle canlılar için son derece önemli, fakat yapılar için tehlikeli olan suyun çatılardan uzak tutulması gerekmektedir. Bu amaçla çatı eğiminin doğru düzenlenmesiyle birlikte suyun çatıya girişini engelleyici su yalıtımı yaparak ve su buharının ise kolayca çatıdan dışarı çıkmasını sağlayarak çatının zarar görmesi önlenmektedir.

Çatı Isı yalıtımı
Çatılarda ve tüm yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak ısı yalıtımı farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanmaktadır.Çatılarda ısı yalıtımı yaparak kullanıcılara sağlıklı ve konforlu ortamlar oluşturmak, çatının kullanım ömründen en verimli şekilde yararlanmak ve yapının kullanım süresi boyunca ısınma ve soğutma giderlerinden büyük kazanım sağlamak mümkündür.

Yapılan hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama % 50 enerji tasarruf edilebileceğini ortaya koymaktadır.

Isı, iletim, taşınım ve ışınım yolu ile transfer edilmektedir. Ülkemizde genellikle ısı yalıtımı yapılırken iletim ve taşınım yolu ile yayılan ısının yalıtımı esas alınmakta ışınım yolu ile yayılan ısının yalıtımına ise önem verilmemektedir.

İletim yoluyla ısının yayılmasını önlemek için yapı ürünleri arasında hava boşlukları oluşturmak veya ürünlerin birbiriyle temasını kesmek gibi detaylar oluşturulmaktadır. Taşınım yolu ile ısının yayılmasını önlemek için ise yine içlerinde hava boşlukları bulunan ve birbirleriyle temas etmeyen polistren, poliüretan gibi sentetik esaslı köpükler ve cam yünü, taş yünü gibi mineral lif esaslı ısı yalıtım ürünleri kullanılmaktadır.

Işınım yolu ile ısının geçişini engellemenin en kolay yolu, o hava boşluğunun önüne yansıtıcı bir malzeme olan alüminyum folyo gibi malzemeler koymaktır.

Isı yalıtım ürünlerinin kullanım yeri eğimli çatılarda çatının biçimine ve çatı arası mekânının kullanılıp kullanılmamasına göre değişmektedir. Isı yalıtımı nerede kullanılırsa kullanılsın, mutlaka TS 825 Isı Yalıtım Kurallarına uygun biçimde seçilmelidir.

Çatı Yangın Yalıtımı

Her ne kadar günümüzde bir yapının oluşturulmasında su ve ısı yalıtımları kullanılıyorsa da, yangına karşı gerekli önlemler alınmamakta ve yangın yalıtımının önemi henüz anlaşılamamaktadır. Çatılarda yangının oluşturduğu hasarların azaltılması ve yangının büyümesinin önlenebilmesi için yangın geçirmeyen veya geciktiren bölmelerin oluşturulması yapı güvenliği için çok önemlidir.

Çatı Ses Yalıtımı

Gürültü, düzensiz yapılı, farklı frekans bileşenlerine sahip olan ve genellikle zamana göre değişken olan istenmeyen ses topluluğudur.  Genel olarak ses yalıtımı, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar. Döşemelerde ses sorunu, ortam veya darbe seslerinin yalıtılması sorunu olarak anlaşılabilmektedir. Sıcak çatılar üzerindeki farklı çatı ürünlerini ve hareketli yükleri taşıyacak şekilde hesaplandığı için, bu tür çatı döşemelerinde ortam sesi sorun oluşturmamaktadır. Ancak, üzerinde gezilebilir sıcak çatılarda darbe sesinin rahatsızlık vermemesi için yüzer şap şeklinde bir uygulama olumlu sonuçlar vermektedir.

Soğuk çatılarda genel olarak kaplama ve taşıyıcı döşeme arasında hava yastığı bulunması, ses yalıtımı açısından olumlu bir etki yapmaktadır. Bu tür çatılarda, çatı üzerinde gezilemeyeceği için darbe sesi de söz konusu olmamaktadır.


Çatı Tamiri

Çatı tamiri, bir binayı ya da yapıyı; sıcak, soğuk, rüzgar, yağış gibi atmosfer olaylarından koruyan yapıdaki en üst elemana çatı denir. Taşıyıcı kısım ve çatı kaplaması olarak çatı iki bölümden oluşur. Çatı tamiri sırasında iki kısımda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  Eskiyen ya da yıpranan kısımlar kesinlikle yenilenmelidir.

Taşıyıcı kısımda ağırlı ve yük malzemeye ve çatı eğimine, malzemelerin cinsine bağlıdır. Çatı kaplamaları da ısı geçişinde önemli bir yere sahip olup, ısı kayıplarının %25 gibi bir bölümünü etkilemektedir. Bu da hem ısınma hem de soğutma giderlerini çok büyük oranda etkilemekte, aynı zamanda insan sağlığını ve hava kirliliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden çatı bakım ve çatı tamiri için gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Çatı Tadilatı Nasıl Yapılır?

Çatı tadilatı için başlanılmadan önce baca dipleri, baca sıvaları, çatı iskeleti, su dereleri vb. tüm çatı elemanları, uzman kişi tarafından detaylıca incelenmelidir. Çok fazla hasar görmüş çatı elemanları tadilat yapılmak yerine, yeni bir çatı yapılması daha doğru bir karar olacaktır. Çatı tadilatında yer alabilecek kısımlar:

 • Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı: Kiremitlerin döşenebilmesi için öncelikle çatıda bulunan merteklerin üzeri kiremit altı tahtasının çakılması gerekir. Bu tahta kaplamaların üzeri de kaliteli bir su geçirmez bitümlü membran örtü ile kaplanmalıdır. Burada amaç, kiremitlerden söz konusu olabilecek bir suyun sızmasını engellemektir. Çatı kiremitleri tüm detayları ile kontrol edilmeli ve hasra görmüş kiremitler yenisi ile değiştirilmelidir. Kontrol sırasında kiremitler üzerinde dikkatli gezilerek, kırılmaya neden olabilecek hareketlerden kaçınılmalıdır.
 • Baca Diplerinin Tadilatı: Su geçirmez yalıtım maddeleri ile kaplanan baca dipleri, bu malzemeler sayesinde su sızmalarına karı korunmaktadır.Hava şartları baca diplerindeki bu yalıtım malzemelerine zamanla zarar vereceği için, baca dipleri sık sık kontrol edilmeli; yalıtım maddelerinde bozulma olursa hemen yenilenmesi gerekir.
 • Çatı İskeleti Tadilatı: Taşıyıcı kısımda kullanılan malzeme ahşap ise zamanla çürümei kırılma ve esneme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Böylece çatı beklenen performansı gösteremez hatta çökmelere bile sebep olabilir. Bu durumda kesinlikle hemen yenilenmelidir.
 • Su İzolasyon Örtüsü: Su izolasyon örtülerinde zamanla delinme ve hatta yırtılma olabilir. Hasar oluşan izolasyon örtüsü hemen yenilenerek, daha fazla olumsuzluğun yaşanması engellenmelidir.
 • Su Dereleri: Derelerde su izolasyon membranı ile veya sürme esaslı çatı izolasyon malzemeleri ile kaplanır. Sık sık kontrol edilerek, yırtılan ya da zarar gören kısımlar yenilenmelidir.

Çatı bir binanın temeli kadar önemli bir bölümüdür.  Detaylı ve kapsamlı bir iş olup, çatıların her yıl düzenli i bakımdan geçirilmesi gerekir.  Çok hasar görmüş bölümlerinde yıkılarak yeniden yapılması, yaşanabilecek olumsuzlukların erken engellenmesini sağlar.

Çatı Tadilatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Çatı tadilatı sırasında dikkat edilecek en önemli husus, tadilat sırasında kullanılacak malzemenin kalitesidir. Malzemeler CE ya da TSE belgeli omalıdır.

Çatı bakımı ya da yenilenmesi durumunda kullanılacak yalıtım veya kaplama malzemeleri, detaylara uygun kullanılmalı ve malzeme üreticilerinin kılavuzları dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Çatı bakımı ya da yenilenmesi sırasında çalışan personel koruyucu önlemleri almalı, malzeme ve yangın güvenliği sağlanarak çalışma yapmalıdır. Şaloma kullanımı söz konusu ise çalışma alanında mutlaka yangın tüpü bulundurulmalıdır.

Çat Kaplama Malzemeleri ve Özellikleri

Ülkemizde çok fazla çatı kaplama malzeme çeşitleri kullanılmaktadır. Fakat burada en çok kullanılan kaplama malzemeleri hakkında bilgi verilerek, tamiratın gereksinimi ile ilgili önem vurgulanacaktır.

 • Kiremit Çatı Kaplama

Sert iklime sahip olan bölgelerimizde özellikle kullanılan, kiremit çatı kaplama; hem fiyat açısından uygun olduğu için hem de uygulama ile ilgili sağladığı kolaylıklar nedeniyle çok fazla tercih edilir. Farklı kiremit çeşitleri ve uygulamaları vardır.

 • Şıngıl Kaplama: Şıngıl ya da shingle çatı malzemelerinde, çok fazla marka ve kalitede söz konusudur. Ülkemizde dekoratif olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Kumlu Membran Çatı Kaplaması: Şıngıl kaplama malzemeleri ile aynı özellikte olup, şıngıl kaplama daha dekoratiftir. Kumlu membran kaplama, binalarda, teras üstü çatılarda ve özellikle eğimi düşük olan çatılarda tercih edilmelidir.

Çatı üzerine mutlaka membran döşenmelidir. Yapılacak kaplama şıngıl ve kumlu membran uygulaması olsun, her ikisinde çatı üzerine öncelikle membran uygulanması gerekir.  Membran uygulanmaması durumunda özellikle şıngıl kaplama oluşacak hasar ile çatı su alacaktır. Membran uygulanması, kaplamalarda hasar dahi olsa çatının içine su girmesine engel olacaktır.

 Çatı Tamiri Nasıl Yapılmalıdır?

Sağlam bir çatı, sağlam bir ev ve sağlam bir de sağlıklı ve düzenli bir ev ortamı demektir. Bu nedenle çatı bakım ve onarıma gerekli özen gösterilmesi, bu konuda uzman kişilerden destek alınmalıdır.

Çatı tamirine başlanmadan önce, ilk olarak çatının özelliğine bakılmalıdır. Kullanılan malzemeler ve çatı tipi doğru olarak belirlenmelidir. Çatıda  hasarlı bölüm doğru olarak tespit edilerek, maddi ve manevi açıdan tasarruf sağlanması gerekir. Buna çatı tamiri yapılırken takip edilmesi gereken aşamalar:

 • Tamir veya bakım gerektiren bölümler tespit edilir. Sonra çatı iskeleti bir elden geçirilmelidir. İskeletinde hasar bulunan bir çatı fark edilmezse, tüm çatının zarar göreceği anlamına gelir.
 • Çatı örtü malzemeleri kontrol edilerek, hasarlı bölümler onarılır. Eğer çok aşırı bir yıpranma söz konusu ise, örtü altındaki yalıtım maddesi de mutlaka değiştirilmelidir. Daha sonra çatı örtüsü tamiri yapılmalıdır. Bu işlemler bittikten sonra bacalar ve baca dipleri ve su dereleri kontrol edilmeli, gerekli izolasyon sağlanarak; çatı tamiri işlemi sorunsuz olarak geçekleştirilmiş olur.

Çatı Aktarma Nedir?

Çatı onarımı ve tadilatı olarak bilinen ve kiremit çatılarda yerinden oynayan, işlevini yitirmiş ve hava şartlarından olumsuz etkilenmiş, bina yapısına zarar veren çatıların yenilenme ve ömrünü uzatma işlemine çatı aktarma denir. Çatı aktarma sırasında .atının;

 • Isı izolasyonu,
 • Su izolasyonu,
 • Yağmur oluklarının yenilenmesi ve izole edilmesi,
 • Karkas uygulaması gibi uygulamalarla çatı tümüyle elden geçirilir.

Çalışma bitmeden çatıda oluşan toz ya da kiremit artıkları süpürülerek, çatı temizlenmelidir. Akma ve eğim ölçümü yapılarak, çatı örtme işlemi tamamlanmalıdır.

Örtme işlemlerinden sonra, yağmur sularının birikmesini önlemek için gider oluklarının izolasyon ve revize işlemleri yapılır.

En son çatı aktarma işlemi ise, nem, ses ve ısı izolasyonunun yapılmasıdır. Böylece tamirat ve onarım işlemi bitirilmiş olur.

ÇATI AKTARMA
 

Binaların üzerine çatı yapılmasının çeşitli sebepleri vardır. Ancak genel olarak kışın yağmur, kar ve rüzgarın; yazın ise güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacı ile inşa edilirler. Özellikle kış koşullarının zor geçtiği ülkemizde çatısız binaların yarattığı sıkıntı malumdur. Çatının olmaması durumunda hem bina hasar görmekte hem de ciddi enerji kayıpları yaşanmaktadır. Çatının varlığı halinde de doğa koşullarının etkisi ile çatılarda deformasyon yaşanmakta ve her yıl düzenli olarak tamiratı gerekmektedir.

Çatı aktarma, kiremit çatılarda yıpranan kısımların ve hasar gören kiremitlerin yenilenmesine verilen isimdir. Kiremit çatı örtüsü ülkemiz iklim koşullarına en uygun malzeme olmakla birlikte sıklıkla bakım ve onarım gerektirir. Aksi takdirde çatının taşıyıcı kısımları da dahil olmak üzere diğer çatı bölümleri de dış etkilere maruz kalarak binaya hasar, bina sakinlerine de rahatsızlık vermeye başlar.

Çatı aktarma işi birkaç aşamada gerçekleştirilen teknik bir uygulamadır. Bunlar;

 • Öncelikle çatıdaki kiremitler kontrol edilir. Kırık ve hasar görenler ayrılır, sağlam olanlar belirlenir. Çatıdaki kiremitlerin tamamı bu şekilde toplanarak ayrılır.
 • Kiremit örtünün altındaki su yalıtım örtüsü toplanarak atılır. Yerine polyester keçeden yapılan kiremit altı su yalıtım örtüsü serilir. Bu kısmın altına çatı merteklerinin çakılması izolasyonun daha verimli ve sağlam olmasını sağlayacaktır.
 • Çatı örtüsünün üzerine kurulduğu taşıyıcı birimlerin kontrolü yapılır. Genellikle ahşap malzemeden yapılan bu taşıyıcı elemanlarda ciddi hasar olması halinde yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Kısmen zarar görmüş olması durumunda ise güçlendirilmesi gerçekleştirilir.
 • Eğer çatılarda gizli dereler varsa yalıtımı sağlanarak suların kiremitlerin altına ve dolayısı ile çatının zeminine sızması engellenir. Asma dereler varsa yenisi ile değiştirilir.
 • Asansör bölümü ve baca kenarları gibi kısımlarda izolasyon ve membran uygulaması yapılarak su sızıntılarının önlenmesi sağlanır. Yıpranan kısımların tamiri veya yenilemesi gerçekleştirilir.
 • Kiremit yüzeylerin birleştiği köşelere beton dökülerek üzeri yine oluk kiremitlerle kapatılarak birleşme yerlerinden su sızıntısı önlenmiş olur.
Süreç
Proje Çizimi

Müşteri gereksinimlerine uygun tasarım projesi hazırlama

İnşaat & Yenileme

Projeye göre inşaat ve yenileme süreci

Bütçe Onayı

Bütçe analizi, düzeltmeler ve müşteri ile onay

Teslim

Müşteri ve mimar ile projenin tam olarak gözden geçirilmesi

sık sorulan sorular

Yes, you can make changes to your floor plan. We have always allowed our purchasers to customize our plans to meet their needs. However, all changes must be approved by us to ensure that they will meet site and structural requirements.

Yes, you can make changes to your floor plan. We have always allowed our purchasers to customize our plans to meet their needs. However, all changes must be approved by us to ensure that they will meet site and structural requirements.

Yes, you can make changes to your floor plan. We have always allowed our purchasers to customize our plans to meet their needs. However, all changes must be approved by us to ensure that they will meet site and structural requirements.

Öne çıkan projelerimiz